Фурманов Д - Мятеж (арт. МХАТ ч. 4. из 4х. зап. 1978г.)